ข่าวสารและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ข่าวส่งเสริมด้านศาสนา

เพื่อทำนุ บำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแผ่ และพัฒนากิจกรรมทางศาสนา ทั้งด้านการปกครอง การศาสนศึกษา และการเผยแผ่ศาสนา

 

ข่าวส่งเสริมด้านการศึกษา

เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมั่นคงกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ

 

ข่าวส่งเสริมด้านกีฬา

เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมกีฬาทำให้เกิดพัฒนาการในทุกด้าน

 

ข่าวด้านชุมชนสัมพันธ์

งานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทางไบโอ แมส กับชุมชนก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

ข่าวกิจกรรมของพนักงาน

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อความแน่นแฟ้น และเพิ่มความกลมเกียวมากยิ่งขึ้น