ข่าวด้านส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำชายามเช้า (ชุมชนเยือนบ้าน)

จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลขุนตัดหวาย ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมปรึกษาหาร…

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงไฟฟ้าชีวมวล

โดยมีท่าน สมพร ใช้บางยาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆซึ่งมาจากตัวแทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลขุนตัดหวาย และพื้นที…

 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านสุขภาพและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมีคุณวิเชียร ทองด้วง หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการท่านอื่นๆประกอบด้วย ตัวแทนจาก กกพ. เขต 12, รพ.สต.ประจำต…

 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี 2560

โดยมีคุณดุสิต หมานหวี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ท่านอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ปลัด อบต…

 

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาตินางจัด แก้วทอง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คุณดนเลาะ หมัดเหล็ม คุณวีรภัทร สินธุอุดม คุณวาธิณี สหัตภิญโญ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แ…

 

ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ งานศพคุณหวาน นวลศิลป์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ งานศพคุณหวาน นวลศิลป์ ชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลขุนตั…

 

มอบเงินช่วยเหลืองานศพ ให้แก่ญาตินายบลเลาะ เต๊ะหม่อม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 คุณวีรภัทร สินธุ์อุดม เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มอบเงินช่วยเหลืองานศพ ให้แก่ญาตินายบลเลาะ เต๊ะหม่อม ชาวบ…

 

สนับสนุนเงินจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจากแม่ถึงพ่อ

สนับสนุนเงินจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจากแม่ถึงพ่อ ให้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลขุนตัดหวาย

 

ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงมงคลสมรสบุตรชายกำนันสุเดช หรีเหร็ม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 คุณวัลลภ ธรรมปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงมงคลสมรสบุตรชายกำนันสุเดช หรีเหร็ม ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเ…

 

สนับสนุนโครงการร่วมมือ ร่วมใจ สร้างฝันใหม่ให้น้อง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สนับสนุนโครงการร่วมมือ ร่วมใจ สร้างฝันใหม่ให้น้อง 5000 บาท ให้ อบต.ขุนตัดหวาย

 

ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การปรับภูมิทัศพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลขุนตัดหวาย

ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาท การปรับภูมิทัศพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ของดีเมืองจะนะ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559

ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ของดีเมืองจะนะ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 

ร่วมแสดงความเสียใจในงานศพคุณสมเดช หมัดสมัน ชาวบ้านหมู่ที่ 7

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559คุณดนเลาะ หมัดเหล็ม พร้อมด้วยคุณวีรภัทร สินธุ์อุดม เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมแสดงความเสียใจในงานศพคุณ…

 

สร้างความเข้าใจสู่ชุมชน ลงพื้นที่หมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้จัดทำโครงการสร้างความเข้าใจสู่ชุมชน ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ในหัวข้อ เ…

 

บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส คุณดลรอเฉด อะบูเห็ด ชาวบ้านหมู่ที่ 2 และงานมงคลสมรส คุณยูโส๊บ เหมเ…

 

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข …

 

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนชรารอบบริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คุณณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ และเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนชรารอบบริเวณโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลขุนตัดหวาย ณ อาคารเทอร์บาย บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด โ…

 

แสดงความเสียใจในงานศพคุณเหนาะ โสะสาเหม

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทฯร่วมแสดงความเสียใจในงานศพคุณเหนาะ โสะสาเหม ม.7 ต.ขุนตัดหวาย พร้อมช่วยเหลือ

 

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูง…

 

ลงพื้นที่บ้านป่าหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลขุนตัดหวาย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่บ้านป่าหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลขุนตัดหวาย เพื่อพบปะเยี่ยมเยี…

 

มอบเงินช่วยเหลือ ในงานศพนางเหมาะ หลำหมัน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 คุณดนเลาะ หมัดเหล็ม พร้อมด้วยคุณวีรภัทร สินธุ์อุดม เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินช่วยเหลือ ในงานศพนางเหมาะ…

 

เข้าเยี่ยมคุณวิโรจน์ สีนวน รองนายก อบต.ขุนตัดหวาย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 คุณศักดิ์รินทร์ ชูวิจิตร ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง เป็นตัวแทนบริษัท สงขลไบโอ แมส จำกัด เข้าเยี่ยมคุณวิโรจน์ สีนวน รองนายก อบต.ขุนตัดหวาย

 

ร่วมมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือ ชาวบ้านหมู่ที่ 9

เนื่องจากนายกลิ่น เพ็ชรศรี ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลขุนตัดหวาย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ทางบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้ร่วมแสดงความเสียใจซึ่งคุณวาธิณี สหัตภิ…

 

โครงการสร้างความเข้าใจสู่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านป่าระไมออก

บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจสู่ชุมชน โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านในตำบลขุนตัดหวาย และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชาวบ้านไ…

 

กินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คุณดรัล ทองเผือก ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัทฯร่วมกิจกรรม "โครงการกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ โรงไฟฟ้าจ…

 

มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการประชุมสัญจรของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

คุณวิรพร สมมี เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการประชุมสัญจรของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยม…

 

ร่วมแสดงความเสียใจในงานศพนายจ้อง ทองพรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณดรัล ทองเผือก ผู้จัดการส่วนปฏิบัตติการ และเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท สง…

 

ร่วมงานศพในเดือนมีนาคม

คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมแสดงความเสียใจในงานศพนายรณชิต ทองคำ ณ วัดน้ำขาวนอก ตำบลน้ำขาว

 

สนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาก้องร้อยอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ที่ 4 มีนาคม 2559 คุณวิราพร สมมี เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาก้องร้อยอาสารักษาดินแดน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ กองร้อยอาสารักษาด…

 

ร่วมงานศพคุณก่อซี อุเซ็ง ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอัศศีดดีก จำกัด

ร่วมงานศพคุณก่อซี อุเซ็ง ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิสลามอัศศีดดีก จำกัด /อดีตกรรมการบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง …

 

สนับสนุนเสื้อชมรม ให้แก่ ชมรม "คนพิการท่าหมอไทรไม่ทอดทิ้งกัน"

ทางบริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จึงได้สนับสนุนเสื้อชมรมจำนวน 90 ตัว มูลค่า 9,000 บาท ให้แก่ตัวแทนชมรมคนพิการท่าห…

 

มอบเงินสนับสุนกิจกรรมกีรออาตี มัสยิดมะวาย์ ต.แค อ.จะนะ

ทางบริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและศาสนาของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จึงมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ให้แก่มัสยิดมะวาย์ ต.แค อ.จะนะ

 

สนับสนุนเสื้อโปโลให้ รพสต ขุนตัดหวาย

เนื่องในโอกาสวันขึ้นไปใหม่ ทางบริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเสื้อโปโลเป็นของที่ระลึกในวันขึ้นปีใหม่แก่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำตำบลขุนตัดหวาย ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยในซุ้มมีพนักงานโรงไฟ…

 

มอบกระเช้าให้ท่านผู้ว่า ฯ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 คุณณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญแ…

 

บริจาคโลหิต

เนื่องด้วยทางเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้มีหลังสือขอความร่วมมือมายังหน่วยงานต่างๆในอำเภอจะนะ เรื่องขอความช่วยเหลือในการรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดจ็บจากเหตุกา…

 

มอบเงินช่วยเหลือ ในงานศพ นายฮำเสาะ หมัดสา

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมงานศพ และมอบเงินช่วยเหลือ ในงานศพ นายฮำเสาะ หมัดสา ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าระไม ตำบลขุนตัดหวาย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 

ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินในงานมงคลสมรส

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินในงานมงคลสมรสของคุณเบญญาภา มณีคง บุตรสาวนาย ศักดิ์ดา มณีคง ผรส. ประจำหมู่ที่6 ตำลขุนตัดหวาย ในวันที่ 17 สิง…

 

พิธีเปิดอาคารหลังใหม่ของสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก

คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และมอบเงินสนับสนุน ในพิธีเ…

 

งานของดีเมืองจะนะ 58

เนื่องด้วย วันที่ 7- 16 สิงหาคม 2558 ที่ว่าการอำเภอจะนะ ได้จัดให้มีงานของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

 

ต้อนรับ ท่านแม่ทัพภาคที่4 พลโท ปราการ ชลยุทธ์

เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2558 ทางบริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ และพลโท วีระยุทธ์ เพชรบัวศักดิ์ ผู้บริหารจากบริษัท พร…

 

สนับสนุนการจัดงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องในวโรกาส ครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ…

 

โครงการน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ณ โรงไฟฟ้าจะนะ ต.ป่าชิง

โครงการน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ ตำบลป่าชิง

 

โครงการน้ำชายามเช้า ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนของอำเภอจะนะ

 

กิจกรรมวันเด็ก 58

กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริม เยาวชน ในท้องถิ่น ให้ก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 

โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา 57

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกัน กับชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย จัดทำโครงการปล…

 

สนับสนุนจุดตรวจร่วมสงกรานต์ 57

ทางบริษัท สงขลาไบโอ แมส เป็นผู้มอบสนับสนุนจุดตรวจร่วมสงกรานต์ 57 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

 

สนับสนุน คอนเสิร์ตรวมใจรักผู้พิทักษ์ท้องทะเล

สนับสนุน คอนเสิร์ตรวมใจรักผู้พิทักษ์ท้องทะเล กำหนดจัดคอนเสิร์ตรวมใจรักผู้พิทักษ์ท้องทะเล เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดา

 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 57

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 57 ทางสงขลา่ไบโอ แมส ส่งมอบของเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ

 

ปลูกป่าวันพ่อ 56

เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทางสงขลาไบโอ แมส รวมปลูกป่ากับทางน้อง ๆ ในโครงการปลูกป่าวันพ่อ