เกี่ยวกับเรา

_.jpg

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

เนื่องจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศโดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากปัจจุบันร้อยละ 15 ให้เป็นร้อยละ 20 ในปี 2565 และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขายรัฐได้ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มเติมจากปกติ

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด จึงได้สนองนโยบายของรัฐดังกล่าว โดยศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ที่ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP)

 

 

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ราย

compa.jpg

_BOD.jpg

18812.jpg