ร่วมงานกับเรา | JOIN US

 

1 ผู้จัดการส่วนจัดเตรียมเชื้อเพลิงและคลังพัสดุ

ลักษณะงาน : วางแผนและติดตามการผลิตของหน่วยงานจัดเตรียมเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ และวางแผน ติดตามการทำงานของหน่วยงานคลังพัสดุ ตลอดจนกำกับดูแลให้พนักงานในส่วนงานปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพงาน

คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน 

การศึกษา  ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

เพศ  ชาย  อายุ 30 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์

1.  บริหารการผลิต / โรงงานอย่างน้อย 3 ขึ้นไป 

2.  มีประสบการณ์ควบคุมงานการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

3.  ประสบการณ์การควบคุมคลังพัสดุ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการตามตำแหน่ง

ค่าครองชีพ

ค่าที่พัก

ค่าโทรศัพท์

ค่าพาหนะ

ค่าน้ำมัน

 

2 หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษางานเครื่องกล

 ลักษณะงาน : วิเคราะห์กำหนดสเปค และออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดจนหาข้อมูลผู้ให้บริการภายนอก และประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกและประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกในการออกแบบ ปรับปรุงเครื่องจักร รวมทั้งควบคุมการซ่อมบำรุง ติดตั้ง ดำเนินการทดสอบและบันทึกผลการทดสอบการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อให้ได้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต

คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน

การศึกษา  ป.ตรี - ป.โท สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เพศ  ชาย  อายุ 25 - 40 ปี ขึ้นไป

 ประสบการณ์

1.  ด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างน้อย 3 ปี

2.  ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

3.  ประสบการณ์การทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องกล ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี

4.  ประสบการณ์ทำงานด้านงานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงไฟฟ้า 3 ปี

สวัสดิการตามตำแหน่ง

ค่าครองชีพ

ค่าที่พัก

ค่าโทรศัพท์

ค่าพาหนะ

สวัสดิการโดยรวมของบริษัท

1          ค่าครองชีพ

2          ค่าที่พัก

3          ค่าพาหนะ

4          ค่าโทรศัพท์

5          โบนัสประจำปี

6          ปรับเงินเดือนประจำปี

7          ลาป่วย 

8          ลากิจ

9          ลาพักร้อน  8, 10 , 15 วัน

10         รถรับส่ง

11         อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

12         ท่องเที่ยวประจำปี

13         ประกันชีวิต

14         ตรวจสุขภาพประจำปี

15         เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ

16         เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

17         เยี่ยมไข้

18         ค่ากะ /ค่าเบี้ยเลี้ยง on call

19         เงินกู้ยืมพนักงาน

 

3 วิศวกรเครื่องมือวัด

ลักษณะงาน : รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องวัด ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดเพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน

การศึกษา  ป.ตรี- ป.โท  สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องมือวัด /วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เพศ  ชาย/หญิง  อายุ 22 – 40 ปี

ประสบการณ์

1.  ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัด หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ

2.  ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน

3.  ประสบการณ์ทำงานด้านงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัด ในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี

4.  ประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดในโรงไฟฟ้า 3 ปี

สวัสดิการตามตำแหน่ง

ค่าครองชีพ

ค่าที่พัก

ค่าโทรศัพท์

ค่าเบี้ยเลี้ยง On call

 

2 หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า

คุณสมบัติ

เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

การศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล 

ประสบการณ์

1. ด้านการผลิตไฟฟ้า อย่างน้อย 5-7 ปี
2. ด้านการบริหารกำลังคนและการพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 1-2 ปี


4 DCS Control

คุณสมบัติ

เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด, เครื่องกล
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี


5 วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป 

การศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า


ประสบการณ์

1. ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัด โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม3 ปีขึ้นไป 

6 วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ

เพศ ชาย
อายุ 30 ปี ขึ้นไป การศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป


7 ช่างเทคนิคเครื่องกล

เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช. – ปวส. สาขา ช่างกล/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

1. มีประสบการในการด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในการซ่อมรถตักจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อม งานสร้าง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. มีทักษะความรู้งานบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี สามารถเชื่อม ประกอบได้ดี


8 ช่างเทคนิคไฟฟ้า

เพศ ชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวช. – ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

1. มีประสบการในการด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ตรงโรงไฟฟ้าพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อม งานสร้าง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. มีทักษะความรู้ด้านงานบำรุงรักษาไฟฟ้าเป็นอย่างดี

9 พนักงานขับรถตัก

เพศ ชาย
(Wheel Loader) อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช, ปวส สาขา ช่างอุตสาหกรรม

ประสบการณ์

1. มีประสบการณ์ในงานเครื่องกล รถตัก รถเครน รถแบคโฮ อย่างน้อย 2 ปี
2. หากขับรถตัก รถหัวคีบได้ หรือผ่านงานด้านโรงสับไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 พนักงานขับรถแบคโฮ

เพศ ชาย
(wheel excavator) อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช, ปวส สาขา ช่างอุตสาหกรรม

ประสบการณ์

1. มีประสบการณ์ในงานเครื่องกล รถตัก รถเครน รถแบคโฮ อย่างน้อย 2 ปี
2. หากขับรถตัก รถหัวคีบได้ หรือผ่านงานด้านโรงสับไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 พนักงานขับรถผู้บริหาร

เพศ ชาย
อายุ 30 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวส.ขึ้นไป

ประสบการณ์

1. มีประสบการณ์การขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี
2. สามารถปฏิบัติงานนอก วัน และเวลาทำการปกติได้
3. หากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้กับทางผู้บริหารทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ

1. ค่าครองชีพ
2. ค่าพาหนะ
3. ค่าน้ำมันรถ
4. ค่าที่พัก
5. ค่ากะ / ค่าเข้าเวร oncall
6 .ชุดฟอร์มประจำปี
7. ตรวจสุขภาพประจำปี กับ รพ.ชั้นนำ
8. ประกันกลุ่มจากบริษัทชั้นนำ
9. อุปกรณ์ PPE
10. ค่าข้าว กรณีทำ OT
11. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
12. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
13. เงินช่วยเหลือตัดแว่นสายตา
14. สวัสดิการเยี่ยมไข้
15. งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน
16. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 20 วัน
17. เงินกู้ยืม


ติดต่อสมัครงานได้ที่
 :

SR_ADMIN@SONGKHLABIOMASS.CO.TH
โทรศัพท์ : +66(0)74-890754-5   
โทรสาร : +66(0) 74-890757
หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์