แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

.png
 

       หลักการสำคัญในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด  นอกจากความรอบคอบในการพิจารณาเทคนิค วิธีก่อสร้างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในทุกๆด้าน โดยคำนึงถึงชุมชนโดยหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมมี ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด
2.  มีการใช้พืชในท้องถิ่น คือรากไม้ยางพาราซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีธาตุกำมะถันต่ำมีก๊าซซัลเฟอร์        ไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ปริมาณต่ำ
3. มีการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่เหมาะสมช่วยลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
4. การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่ ออกมา     จากปล่องโรงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน
5. มีระบบการบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง
6. มีการป้องกันเสียงดังที่เกิดจากการเดินเครื่อง
7. มีการควบคุมปริมาณมลสารจากโรงไฟฟ้าทั้งหมดให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย

 

มาตรการป้องกันผลกระทบที่สำคัญต่าง ๆ

ประเภท
การป้องกัน
อากาศ
- ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 99 %
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ปล่องแบบ Real time
น้ำ
- ติดตั้งระบบปรับลดความร้อนน้ำจากโรงไฟฟ้า (Cooling Tower)
- มีบ่อพักน้ำทิ้งและระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่คลอง
- มีกองทุนฉุกเฉินแก้ไขปัญหา
ขี้เถ้า
- ฝังกลบ หรือพัฒนาเป็นปุ๋ย
เสียง
- สร้างอาคารครอบคลุมเครื่องสับไม้และปลูกไม้ยืนต้น