กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน ม.ค. 64 ด้านกีฬาและสันทนาการ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน ม.ค. 64 ด้านกีฬาและสันทนาการ
 

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง

 มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,500 บาท เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ให้แก่ โรงเรียนป่าระไมวิทยา