เศษไม้เป็นชีวมวลที่ได้จากโรงเลื่อยไม้

เศษไม้เป็นชีวมวลที่ได้จากโรงเลื่อยไม้
 

     ไม้ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศ ไม้ยางพาราเมื่อมีอายุประมาณ 25-30 ปี จะให้ผลผลิตลดลง จึงต้องโค่นทิ้ง และปลูกใหม่ และต้องใช้เวลาในการเพาะปลูกนานถึง 6-7 ปี จึงจะสามารถเริ่มให้ผลผลิตได้อีกครั้ง ดังนั้น เศษไม้ยางพาราที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลได้อย่างเหมาะสม คือ ปลายไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 6 นิ้ว นอกจากปลายไม้ยางพาราแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นปี กไม้และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราโดยเฉพาะปีกไม้ยางพารานั้น สามารถนามาใช้เป็นเชื้อ เพลิงได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีความชื้น ต่ำ สำหรับตอไม้และรากไม้ยางพารานั้น สามารถให้พลังงานความร้อนได้ แต่ต้องเพิ่มขั้น ตอนในการแปรรูปให้ตอไม้และรากไม้มีขนาดที่เล็กลง