เปลือกปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม และเส้นใย

เปลือกปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม และเส้นใย
 

เปลือกปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม และเส้นใยเป็นชีวมวลที่ได้จากโรงงานหีบ น้ํามันปาล์มเมื่อนําปาล์ม 1 ตัน ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ แล้วจะใช้พลังงานทั้ งสิ้น 20-25 kWh และใช้ไอน้ําอีก 0.73ตัน เพื่อให้ได้น้ํามันปาล์มประมาณ 140-200 กิโลกรัมและมีวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเปลือกปาล์ม ประมาณ 190 กิโลกรัม และได้ทะลายปาล์ม 230 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าได้ 120 kWh และมีของเสียจากโรงงานเทียบเท่าก๊าซชีวภาพได้ 20 ลูกบาศก์เมตร