กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 63 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 63 ด้านชุมชนและสังคม
 

ภาพที่ 1-9 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบถุงยังชีพ สู้ภัย COVID-19 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 158 ราย มูลค่า 79,000 บาท

ภาพที่ 10 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบถุงยังชีพ สู้ภัย COVID-19 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการหมู่ที่ 1,5,7,9 ตำบลท่าหมอไทร จำนวน 61 ราย มูลค่า 30,500 บาท