กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 63 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 63 ด้านชุมชนและสังคม
 

ภาพที่ 1- 4 วันที่ 3, 16, 19 และ วันที่ 27  พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ร่วมมอบเข้าสาร และเงินขุดหลุมฝังศพ เงินทำบุญงานศพ ให้แก่ งานศพนางแหมะ ร่าเหม หมู่ที่ 4, นางบาดีอะ ยีบู หมู่ที่ 2นายอมร หวังหมัด หมู่ที่ 1 และ นายเสริม หมัดบู หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 5 - 6 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือ นายเปลื้อง ปุรัษการญ์ ผู้สูงอายุ และ นายบุญช่วย ดวงภักดี ผู้พิการ ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย อาศัยอยู่ติดโรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย

 ภาพที่ 7- 8 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และถุงยังชีพให้แก่นางตอยีบ๊ะ แวอุเซ็ง 

ภาพที่ 9 - 14 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง โดยคุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ คุณณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ นายวิชิต ทองนุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย ณ วัดขุนตัดหวายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา